ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร PDF Print E-mail
Written by netnut   
Monday, 05 September 2011 17:05

 *แบบรายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาด สพบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

          - กองแผนงาน
          - กองบริการการศึกษา 
          - กองคลังและพัสดุ 
          - สำนักงานตรวจสอบภายใน 
          - กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
          - กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
          - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลการประกวดคำขวัญ ข้อเสนอแนะ และมาตรการที่เสริมสร้างจริยธรรมทางวิชาการของนักศึกษา

ผลการประกวดคำขวัญ ข้อเสนอแนะ และมาตรการที่มุ่งสู่ราชการใสสะอาดและบรรยากาศธรรมาภิบาลในทุกมิติ

  

 

 ภาพการอบรมจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สพบ. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ภาพอาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากร สพบ.พร้อมใจปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปากช่อง นครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2554

โครงการอบรมจรรยาบรรณที่พึงมีของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สพบ. 

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อมุ่งสู่ราชการใสสะอาดและบรรยากาศธรรมาภิบาลในทุกมิติ                 

โครงการประกวดคำขวัญ ข้อเสนอแนะ และมาตรการ เพื่อมุ่งสู่ราชการใสสะอาดและบรรยากาศธรรมาภิบาลฯ

โครงการประกวดคำขวัญ ข้อเสนอแนะ และมาตรการ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมทางวิชาการของนักศึกษา


แผนปฏิบัติราชการใสสะอาด สพบ. ปีงบประมาณ 2554 

แผนดำเนินการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ 2554

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาด สพบ. ปีงบประมาณ 2553

รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ 2553


ช่องทางการส่งข้อคิดเห็น/เสนอแนะ

     1.  ติดต่อด้วยตนเอง :

         -  อธิการบดี (ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด) 

         -  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด)   

         -  กลุ่มงานวินัยและนิติการ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 10

    2.  ทางกล่องรับข้อคิดเห็น/เสนอแนะ

         - จุดที่ 1 อาคารบุญชนะ อัตถากร  ข้างลิฟต์     ชั้น L   

         - จุดที่ 2 อาคารที่จอดรถ หน้าเคาท์เตอร์กองคลังและพัสดุ ชั้น 1

         - จุดที่ 3 อาคารสโมสรและกีฬาในร่ม  ข้างลิฟต์ ชั้น 1

         - จุดที่ 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี  ข้างลิฟต์ ชั้น 1

    3.  ทางไปรษณีย์

         - 118 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

           ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กทม. 10240

    4.  ทางโทรศัพท์-โทรสาร
         -  Tel  :
- 02 727 3396   - 02 727 3399 , 02 727 3407   Fax  :- 02 374 4252

Last Updated on Tuesday, 18 October 2011 09:27
 

ผู้บริหารศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สพบ.

Sample image 
ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
อธิการบดี / ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ
โทร.02-727-3311 , 02-377-7505     E-mail : sombat@nida.ac.th
Sample image 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์   ภัทรนรากุล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  
โทร.02-727-3338 , 02-377-6599     E-mail : pairote@nida.ac.th
Sample image 
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
รักษาราชการแทน ผอ.บค./ผู้จัดการศูนย์ฯ
โทร.02-727-3396 , 02-374-4252     E-mail : s.p.silp@nida.ac.th
You are here  :